سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عظیم زارعی – عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان
رضا آقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازاریابی

چکیده:

در سال های اخیر پیشرفت مربوط به تکنولوژی اطلاعات،باعث تحول صنعت بانکداری در حوزه بانکداری الکترونیک اعتماد، رابطه معنی داری بین این دو متغیر یافت نشد.شده است. خصوصاً پیشرفت در تکنولوژی بیسیم، و ارایهبانکداری موبایل، انعطاف پذیری زمانی و مکانی در استفاده ازخدمات بانکداری را برای مشتریان فراهم آورده است. با وجودمزایای فراوانی که این کانال برای مشتریان فراهم می آورد،موانعی نیز در گرایش به استفاده از این کانال وجود دارد. هدفاز این مقاله بررسی ابعاد ریسک ادراکی توسط مشتری(بهعنوان یکی از موانع گرایش) در استفاده از بانکداری موبایل، ونقش اعتماد در میزان ریسک ادراکی، می باشد. به منظوربررسی مدل تحقیق، پرسشنامه ای بین نمونه مورد بررسیتوزیع شد؛ که نتایج نشان می دهد از بین ریسک های مختلفمورد بررسی در این مقاله، ریسک مالی، ریسک مربوط بهعملکرد مخابرات و ریسک مربوط به عملکرد سیستم موبایلبانک، به ترتیب بیشترین ریسک های ادراک شده توسطمشتریان مورد بررسی می باشند. همچنین افرادی که از اینکانال استفاده نمی کنند، نسبت به افراد استفاده کننده، ریسکبیشتری از جهت توانایی انجام مبادلات بانکی توسط این کانال،ادراک می کنند. در نهایت، در بررسی رابطه بین ریسک