سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عباس روشنی نیا – کارشناس شرکت مهندسین مشاور دزآب و دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکش
حیدرعلی کشکولی – استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
سیروس جعفری – استادیار دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

محدوده مورد مطالعه واقع در اراضی دشت خیرآباد است که به منظور بررسی پتانسیل زهکشی طبیعی، نتایج واطلاعات تعداد ١٢٠ چاهکمشاهده ای اخذ و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز شامل نتایج لایه بندی خاک، لایه محدود کننده و نفوذ ناپذیر، نتایج نفوذپذیری سطحی خاکها، نتایج ضرایب آبگذری خاکها ، نتایج نوسانهای سطح ایستابی، نتایج کیفیت شیمیایی آبهای زیرزمینی و نتایج بررسی خاکشناسی می باشند که پسآنالیز اطلاعات با استفاده از نرم افزارهایArc GIS و Arc viewو همچنین بررسی و مشاهدات صحرایی و بازدیدهای کارشناسی از موقعیت و محل چاهکها و انطباق با شرایط موجود،نتایج ارزیابی به شرح زیر مورد ارزیابی قرار گرفت: با توجه به تعداد ١۵ اندازه گیری نفوذپذیری سطحی، میزان نفوذپذیری سطحی خاکهای محدوده مورد مطالعه سریع تا خیلی سریع طبقه بندی گردید همچنین تغییرات عمق لایه محدود کننده بین ٢ تا ۵ متر بوده و تغییراتنتایج اندازه گیری ضریب آبگذری به روش پرمامتر گلف بین ۰/۱۲ تا ٣ متر در روز، اکثر چاهکها در طول دوره مطالعاتی آبان ماه ١٣٨۶ تا مهرماه ١٣٨٧ فاقد آب و خشکمی باشند بنابراین سطح ایستابی در اکثر ماههای سال بیش از ۵ متر بوده و طبق نتایج طبقه بندی نیاز زهکشی، اراضی در کلاس یکواقع می باشند و همچنین براساس بررسی نتایج خاکشناسی حدود ۶۵ درصد اراضی نیاز به زهکشی ندارند.بنابراین با توجه به وجود لایه های شن، عدم وجود اراضی ماندابی، و شسته شدن گچ از پروفیل خاکو همچنین وجود آبراهه های طبیعی متعدد در منطقه طرح، اراضی نیاز به احداث زهکشی به ویژه زهکشی زیرزمینی نخواهند داشت