سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیدعلی اکبراحمدی – دانشیار پایه ۲۴ گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور تهران دانشگاه پیا
محمدرضا دارائی – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه پیام نور تهران
امیرحسن حاج حریری – کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش تشکیلات وروشها دانشگاه پیام نور صداوس
محمدرضا باقری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور تهران اداره کل بی

چکیده:

یکی از ج دیدترین چالشه ای قرن ۲۱ ، در گیرشدن با معن ویت در سازمانها اس ت. نقش رهب ری معن وی در سازمانها، ایجاد تحرک و ان گیزه در کارکنان با استفاده از معن ویت و خلق یک بستر فرهن گی براساس ار زشهای انسا نی به منظور افزایش توانمندی، بهره وری، تعهد سازمانی و انگیزش، میباشد (Nour-Mohammad Yaghoubi & et al,2010). در این مقاله سعی شده است تا نقشرهبری معنوی در توانمندسازی کارکنا ن اداره کل بیمه خدمات درما نی استان کرمان،تبیین شود. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه کارشناسان شاغل در اداره کل و ادارات تابعه شهرستانه ای استان کرمان ( ۱۲۰ نفر) میباشد. یافتههای این تحقیق حاکی از آن است که بین رهبری معنوی در این سازمان (اداره کل) و توانمند سازی کارکنانش، رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد. همچنین بین چشم انداز س ازمانی، عش ق ب ه نوعدوستی، ایمان به کار، تعهد سازمانی و بازخورد عملکرد رابطه علّی معنی دار و مثبت وجود دارد. اما رابطه معنی داری بین معناداری در کار و عضویت در سازمان با توانمندسازی کارکنان وجود ندارد.