سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نفیسه خرم شکوه – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
سیدمحمدعلی زمردیان – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

سدهای سنگریزه ای از روشهای سازه ای کنترل رسوب به منظور حداقل سازی ورود رسوبات به مخازن سدها و تاسیسات می باشند دراین پژوهش برای شبیه سازی بیشتر شرایط طبیعی جریان به بررسی نقش رسوبات چسبنده درمیزان گذردهی رسوب از بدنه سد سنگریزه ای پرداخته شد بنابراین با استفاده از انالیز ابعادی رابطه میزان انتقال رسوب از محیطهای متخلخل با حضور مخلوط رسوب غیرچسبنده و چسبنده ارایه گردید و با رابطه موجود مربوط به گذردهی رسوب غیرچسبنده مقایسه شد طبق نتایج مقدار دبی رسوب برای حالت رسوب مخلوط درجریان نسبت به غیرچسبنده دربیشترین مقدار دبی جریان تا ۱/۵برابربیشتر می باشد.