سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمزه مهرابی – دانشجوی کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
حسین رحیم پوربناب – دکتری رسوب شناسی
علی کدخدایی ایلخچی – دکتری زمین شناسی نفت
امیرحسین عنایتی بیدگلی –

چکیده:

سازندمخزنی سروک به سن البین پسین تورونین میانی از مهمترین مخازن درمیادین نفتی جنوب و جنوب غرب ایران به شمار میرود درمیدان نفتی اب تیمور به دلیل آبده بودن سازند اسماری و مخزن سروک اصلی ترین مخزن تولید کننده هیدروکربن به شمار میرود مطالعات پتروگرافی انجام شده برروی مقاطع نازک تهیه شده از سه چاه از میدان آب تیمور حاکی ازسرگذشت دیاژنزی پیچیده این مخزن می باشند فرایندهای دیاژنزی مرتبط با رخنمون تحت الجوی دیاژنز متئوریک شامل انحلال های گسترده جوی کارستی شدن سیمانی شدن و برشی شدن های ریزشی انحلالی همراه با فرایندهای دیاژنزی دفنی شامل دولومیتی شدن های مرتبط با استیلولیت و سیمانی شدن دفنی به عنوان اصلی ترین فرایندهای دیاژنزی کنترل کننده کیفیت مخزنی سازند سروک دراین میدان می باشند به منظور بررسی ارتباط بین این فرایندها و توزیع واحدهای مخزنی و غیرمخزنی ازمتدتغییر یافته لورنزStratigraphic Modified Lorenz Plot; SMLP استفاده شدها ست نتایج حاصل نشان میدهد که برخلاف کنترل اولیه رخساره ها برتوزیع مقادیر تخلخل تراوایی فرایندهای دیاژنزی نقش بسیار مهمی درتوزیع نهای یپارامترهای مخزنی درمخزن سروک این میدان داشته اند.