سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اصغر توکلی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی، دانشگاه کاشان
هدی قاسمیه – استادیار گروه آبخیز دازی، دانشگاه سمنان

چکیده:

کاشان به دلیل همجواری با دشت ریگ بلند، همواره مبتلا به فرسایش بادی و توفان های گرد و خاک بوده است. در این مقاله به منظور شناسایی بادهای توفان زا و فرساینده، داده های بادسنجی کاشان طی یک دوره آماری ۳۴ ساله (۱۹۶۶-۱۹۹۹)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار WRPlot، گل باد سالانه کاشان ترسیم گردید. نتایج تحلیل گل بادهای ترسیم شده نشان داد که جهت بادهای غالب در کاشان، شمال شرقی است و پس از آن بادهای شمال و شمال غربی در رتبه بعدی قرار می گیرند. همچنین با استفاده از این نرم افزار، گل طوفان های سالانه و فصلی کاشان ترسیم گردید. به منظور ترسیم گل طوفان ها، طبق روش فرایبرگر و دین، سرعت آستانه ی فرسایش بادی برابر ۱۲ نات در نظر گرفته شد. در نهایت نتایج حاصل از تحلیل گل بادها نشان داد که جهت غالب بادهای فرساینده، شمال شرق و غرب می باشد و بادهای شمال و شمال غرب، از فراوانی کمتری برخوردار هستند. با توجه به گل طوفان سالانه، مشخص گردید که فراوانی بادهایی که دارای سرعتی کمتر از سرعت آستانه فرسایش بادی هستند، برابر ۷۹/۹۶ درصد می باشد. این مسأله، نشان دهنده این است که بادهای توفان زا و تولیدکننده گرد و خاک، فقط ۲/۳ درصد از کل بادهای منطقه را شامل می شوند.