سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صدرالدین متولی – عضو هیات علمی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
جاسم چرم زاده – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

در این پژوهش تاثیر وجود دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بر توسعه شهری به طور عام و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل به طور خاص بر توسعه شهری شهرستان بابل مورد بررسی قرار گرفته است. نوع و روش تحقیق ترکیبی (توصیفی، تحلیلی و اسنادی و…) بوده و از ابزار اندازه گیری پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات از میان ۴۰۰ نفر از شهروندان این شهرستان شامل ۱۰۰ نفر از اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه ها، ۱۰۰ نفر از دانشجویان، ۱۰۰ نفر از شهروندان عادی و ۱۰۰ نفر از مسئولین شهری و نخبگان نمونه که به روش نمونه گیری خوشه ای توام با تصادفی ساده انتخاب شده بود، استفاده گردیده است. نتایج یافته ها در تحلیل رگرسیون چند متغیره، الگوی تحلیل مسیر و آزمون t حاکی از آن است که اکثر پاسخ دهندگان تاثیر وجود دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل را بر توسعه شهرستان بابل و متغیرهای آموزش، رفاه، اقتصاد، فرهنگ و … مثبت ارزیابی نموده اند. همچنین رضایت پاسخ دهندگان در مورد توجه طرح های توسعه شهری به جمعیت دانشجویی این شهرستان در سطح بسیار پایین قرار دارد