سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

نجمه اکبرزاده – کارشناسارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
احسان شفیع زاده – کارشناسارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده:

در زمینه کسب و کارهای دانش بنیان کمتر تحقیق کاربردی انجام شده است. از طرفی با شناسایی عوامل کلیدی ایجادو توسعه کسب و کارهای دانش بنیان میتوان بسترهای لازم را برای ایجاد و توسعه این شرکتها شناسایی کرد و در راستای پیادهسازی آن گام برداشت. بر این اساس هدف تحقیق حاضر، شناسایی و اولویتبندی فعالیتهای کلیدی دانشگاه در ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان میباشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوهی گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی میباشد. جامعه آماری تحقیق همه شرکتهای دانش بنیان مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری دانشگاههای شهر تهران است. از پرسشنامه برای جمعآوری دادههای مورد نیاز در این تحقیق استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون خی-دو و برای رتبهبندی ابعاد از تحلیل واریانس فریدمن استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر اهمیت نقش دانشگاه در ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان است، که این مهم از طریق فعالیتهایی که در صدر آنها، تربیت نیروی کار تحصیل کرده و ماهر توسط دانشگاه قرار دارد، امکانپذیر میباشد. از این رو میتوان گفت دانشگاهها باید در این راستا اقدامات گستردهای را آغاز کنند و این امر مورد توجه مسئولین ذیربط قرار گیرد. در پایان نیز پیشنهاداتی بر اساس نتایج تحقیق ارائه گردیده است