سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مهدی نورسینا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
محمدجواد اصفهانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق (مسئول مکاتب
مهدی ترابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

دانشگاه آزاد اسلامی، نقش بالقوه و واقعی در توسعه اقتصادی کشورها دارد.یکی از اهداف مهم دانشگاه آزاداسلامی، پرورش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز جامعه است. اگر چه دانشگاه آزاد اسلامی و از جملهدانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دست به تلاش هایی در این زمینه زده اند، ولی متأسفانه چالش هایی از جمله همخوانی نداشتن درسهای دانشگاهی با نیازهای جامعه، باعث شده است که دانش آموختگان از تخصص وکارآیی لازم برخوردار نباشند .از این رو در سالهای گذشته با توجه به روند افزایش جمعیت و تقاضا برای ورود اهمیت ویژه ای یافته « کارآفرینی » به دانشگاه ها از یک سو و مشکلات اقتصادی دولت از سوی دیگر، مسأله است .در این مقاله تلاش شده است نقش دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق در کارآفرینی مورد بازبینی قرار گیرد زیرا دانشگاه آزاد اسلامی نراق به علت داشتن امکانات آموزشی و پژوهشی و نیروهای کارشناس و کاردانمی تواند در بخشهای گوناگون بازار کار فعالیت نماید، مواد و دستگاه های گوناگون تولید کند و با ارائه طرح های تولید ی سودآور به سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی، زمینه ایجاد واحدهای مختلف تولیدی رافراهم آورد و از این راه کارآفرین باشد.در پایان نیز با توجه به مسایل طر ح شده ، راهکارهایی برای افزایش کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی نراق ارائه شده است .آشناسازی د انشجویان با تئوری های اقتصادی کارآفرینی، ایجاد یا گسترش رشته ها، دوره ها، و مرکز کارآفرینی دردانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ، از جملهاین راهکارهاست . تحقیق حاضر نشان می دهد چنانچه آموزش کارآفرینی طی سال های مختل ف تحصیل در جهت ایجاد و ارتقای فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی نراق انجام پذیرد، می تواند عامل مهمی برای شکل گیری روحیه، ارزش ها و باورهای دانشجویان برای نیل به امر خطیر کارآفرینی باشد.