سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی محمد مظفری – استان مرکزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق-دانشکده فنی ومهندسی (نویس
غلامرضا یوسفی – استان مرکزی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق (دانشجوی کارشناسی ارشدمدیر
محمدجواد اصفهانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

چکیده:

هدف : هدف از این مقاله، بررسی نقش دانشگاه آزاد اسلا می در اشتغال زایی با مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق و نقش آن در اشتغال زایی شهر نراق ۸۵ می باشد. روش : در این پژوهش از روش تحلیل اسنادی استفاده گردیده که اسناد، شامل نوشتاری(کتابها ، مقالات و …)و غیر نوشتاری (سایتها)می باشد.از جامعه ی فوق، نمونه ها بصورت هدفمند و با توجه به گزاره های پژوهشو ابزار گردآوری فرمهای فیش برداری،انتخاب شده اند.روش مورد استفاده برای تحلیل داده ها کیفی بوده است.یافته ها:یافته های تحقیق نشان می دهدکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ،نقش موثری درایجاد اشتغال در شهر داشته است و در سطح کلان، دانشگاه آزاد اسلامی یکی از نهاد های بزرگ و موثر در اشتغال زایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.نقش دانشگاه آزاد اسلامیواحد نراق بر اشتغال زایی شهر نراق :توسعه یافتگی شهر در جهت پیشرفت ساختار شهری، مهاجر پذیری جهت اشتغال در واحد دانشگاهی،اشتغال زایی و جذب نیروهای بومی و متخصص به واحد دانشگاهی ،ایجاد مشاغل مرتبط با دانشجو در سطح شهر مانند مشاغل خدماتی ،تولیدی و …،رونق آژانس ها و خدمات حمل و نقل،تاسیس موسسات مالی اعتباری و بانک های جدید ،پیشرفت درزمینه بهداشت و درمان جهت ارائه خدمات بهینه به دانشجویان، رونق بنگاه ها و مشاوره های املاک جهت تامین مسکن دانشجویان و … رابطه مثبت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق را در اشتغال زایی نشان می دهد.نتیجه گیری: بین نقش دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق و اشتغال زایی در شهر نراق رابطه مثبت وجود دارد،بطوریکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق توانسته است در جهت ایجاد اشتغال در شهر نراق، نقش موثری ایفا نماید