سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پونه غیابی – کارشناس ارشد هواشناسی کشاورزی
مهدی نایبی – کارشناس هواشناسی
اعظم محمدی – کارشناس هواشناسی

چکیده:

خشکسالی از جمله پدیده هایی است که به تواتر دراثر تغییرات الگویی آب و هوایی ناشی ازکا هش نزولات جوی کمتر ازنرمال افزایش دمای هوا و افزایش بی رویه استفاده ازمنابع آبهای زیرزمینی درهر ناحیه رخ میدهد تداوم خشکسالی دریک ناحیه موجب عدم تعادل هیدرولوژیکی حوزه آبخیز می گردد دراین تحقیق با استفاده از داده های بارندگی دمای هوای سالانه ایستگاه های واقع درحوزه آبخیز کویر میقان طی دوره آماری مشترک ۸۸-۶۵ و بکارگیری نرم افزارهای متداول روند خشکسالی و ترسالی طی سالهای اخیر به روش شاخص نمره استاندارد و ضریب دمارتن و میزان حجم نزولات جوی وارده به حوضه مورد تحلیل قرارگرفت نتایج نشان داد متوسط بارندگی حوضه به روش خطوط همباران ۲۶۱/۶ میلی متر معادل ۱/۴۳ میلیاردمترمکعب درسال است. از این مقدار بارش بیش از ۷۰ درصد تبخیر و کمتر از ۳۰ درصد بصورت نفوذ در خاک و رواناب وارد حوضه می گردد.