سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

طیبه یگانه – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
طاهره غفاری – کارشناس ارشد الهیات و معارف اسلامی
زهرا مسعودی – دانشجو کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
وطن خواه – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده:

دانش روانشناسی برای مطالعه انسان الزاما باید عاملهای پیرامونی مرتبط باوجود اورا مورد توجه قرار دهد دراین زمینه واضح است که باید به خانواده به عنوان کانون اصلی حفظ سنت ها هنجارها و ارزشهای اجتماعی توجه شود چرا که درصورتیکه به هردلیلی خانواده ها نتوانندهنجارهای اجتماعی بفرزندان خود انتقال و درآنها درونی سازند احتمالا رفتار فرزندان مطابق با هنجارها جامعه نبوده واینرفتارازنظر جامعه نابهنجار تلقی میشود برفتارهای نابهنجار را باید مقدمه بزهکاری انجام جرم تلقی نموده است روش پزوهش حاضر ازنوع توصیفی ـ پیمایشی است که طی آن با مطالعه تحلیلی مقایسه ای تحقیقات انجام شده و مبانی نظری پرسشنامه ای جهت بررسی نقش والدین درپیشگیری ازاسیب های اخلاقی جوانان تهیه شد پرسشنامه مورد نظر بعدازمطالعه مقدماتی و به دست آوردن شاخصهای روانسنجی دراختیار ۱۱۵نفر ازدانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند قرارگرفت