سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نوشین رستگار – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی فضایی می پردازد که به دلایل مختلف از جمله دلایل اقلیمی و اصول معماری ایرانی شکل گرفته است از انجایی که بحث مدنظر دراقلیم بیابانی مطرح است حیاط مرکزی می تواند پاسخی اقلیمی به فضای باز خانه اند ایجاد فضایی درامان از بادهای گرم و تابش شدید آفتاب بهترین دلیل شکل گیری حیاط درمرکز خانه ها بودها ست هدف از مقاله ارایه راه کارهایی برای حفظ منابع تجدید ناپذیر و درنظر گرفتن نیاز نسل آینده با توجه به بحران انرژی و مشکلاتی که همزمان با عصر صنعت بهوجود آمده است و منجر به عدم تعادل محیط زیست گشته است این همان چیزی است که امروزه درمعماری پایدار بیان میشود برای دست یافتن به آن میت وان از معماری سنتی ایران دراین اقلیم بهره جست تا بامطالعه درمورد ویژگیهای معماری سنتی ازنظر پایداری و باتوجه به نکات مثبت و قابل تطبیق شیوه زندگی امروزی و با بهره گیری از مزایای تکنولوژی درطراحی محیط مسکونی فرصتی فراهم شود که درادامه روند مذکور ودرتطبیق و ترکیب ان با شرایط زمانی حال درراستای معماری پایدار گام های بیشتری برداشته شود