سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نعمت احمدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،تهران –شهرداری منطقه ۱۹
حسن فارسیجانی – دکتری، عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

هدف: هدف از این تحقیق بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک شده در ریسک پذیری کارکنان می باشد. روش تحقیق: تحقیق از نظر روش توصیفی-همبستگی و از نظر هدف کاربردی بوده و جز تحقیقات میدانی به حساب می آید. نمونه آماری تحقیق شامل ۳۵۵ نفر از کارکنان شهرداری منطقه ۱۹ تهران هستند که از طریق نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده در تحقیقات نوس و ایزنبرگر ( ۲۰۱۴ ) بهره برده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از مدل یابی معادلات ساختاری و نیز نرم افزار لیزرل استفاده گردید. نتایج حاکی نشان داد که اعتماد سرپرستان به سازمان،اعتماد زیردستان به سازمان، حمایت سازمانی ادراک شده از سوی زیر دستان و حمایت سازمانی ادراک شده از سوی سرپرستان با ریسک پذیری کارکنان ارتباط مسقیم دارند