سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم ده بزرگی – دانش آموخته رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور واحد مرودشت
رقیه روزگار مرودشتی – مدرس دانشگاه پیام نور واحد مرودشت

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش جو مدرسه در ساختار کارآفرینانه مدارس متوسطه می باشد. روش تحقیق توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری شامل کلیه دبیران مقطع متوسطه ناحیه ۴ شهر شیراز می باشد که از بین آنان ۱۰۰ نفر به صورت تصادفی ساده جهت شرکت در پژوهش انتخاب شده اند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه جو مدرسه جورجیاپاشیاردیس (۲۰۰۰) با ۴ بعد دانش آموز محوری، مشارکت، سازمان و مدیریت و ارتباطات و همچنین پرسشنامه ساختار کارآفرینانه کورنوال و پرلمن (۱۹۹۰) می باشد. پایایی و روایی هر دو پرسشنامه به دست آمده و داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. پژوهش نشان داد که بین جو مدرسه و ساختار کارآفرینانه مدارس رابطه معنی داری در سطح ۰/۰۰۰۱ وجو دارد (۰/۷۸=rxy). همچنین ابعاد دانش اموز محوری، مشارکت، سازمان و مدیریت و ارتباطات با ساختار کارآفرینانه مدارس رابطه معین داری دارند. با توجه به نقش مهم کارآفرینی در توسعه کشور و افزایش اشتغال زایی، پیشنهاد می گردد بستر و جو مناسب جهت بروز استعدادهای خلاقانه و ایده های کارآفرینانه در مدارس فراهم گردد.