سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد روان – کارشىاس ارشد روانشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه اسلامی لارستان

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش جهت گیری دینی (درونی و بیرونی) و شیوه های مقابله مذهبی با استرس شغلی در بین معلمان ابتدایی لارستان بود. بدین منظور تعداد ۱۲۰ نفر از معلمان دوره ابتدائی که در سال تحصیلی ۸۷-۸۶ مشغول به تدریس بودند، به طور تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش از پرسشنامه استرس شغلی ملعمان، مقیاس جهت گیری دینی الپورت AROS و پرسشنامه مقیاس روش های مقابله مذهبی استفاده شد. یافته ها نشان داد که میانگین استرس شغلی معلمان دارای جهت گیری دینی درونی کمتر از گروه معلمان با جهت گیری دینی بیرونی می باشد. به عبارت دیگر اختلاف بین این دو گروه از نظر استرس شغلی معنی دار بود. همچنین معلمان با جهت گیری دینی درونی در مواجهه با استرس شغلی از مقابله های مذهبی استفاده می کردند و منابع مقابله مذهبی و منابع استرس شغلی معلمان دارای جهت گیری دینی درونی یا بیرونی با یکدیگر متفاوت می باشند، و این تفاوت ها از نظر آماری معنی دار می باشند.