سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مائده کلبادی نژاد – کارشناس ارشد مدیریت ورزشی
فریدون تندنویس – استادهیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
علی محمد صفانیا – استادیار و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت اله املی

چکیده:

هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش جاذبه های طبیعی ورزشی د رانتخاب مقصد گردشگران استانهای مازندران و گلستان از دیدگاه گردشگران و کارشناسان گردشگری و ورزشی این دو استان می باشد پژوهش از نوع توصیفی زمینه یابی است که به روش میدانی و با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته گردشگران و کارشناسان براساس اهداف تحقیق انجام شده است از امار توصیفی جهت بیان شاخص های گرایش مرکزی پراکندگی و توزیع استفاده شده است جامعه مورد مطالعه شامل کارشناسان سازمان گردشگری و میراث فرهنگی و اژانسهای مسافرتی فعال در زمینه تورگردانی استانهای مازندران و گلستان کراشاسان ورزشی شاغل درهیئت های ورزشی منتخب و ادارات کل تربیت بدنی دو استان و همچنین کلیه گردشگران وارد شده به این دو استان بوده است. یافته های تحقیق با استفاده از روش تحلیل عامل نشان میدهد که از دیدگاه گردشگران تاثیر وجود جاذبه های مربوط به مناطق ساحلی و ابی مناطق کوهستانی اقامت و کمپینگ اب گرم و طبیعت درمانی و دامنه نوردی و طبیعت گردی بالاتر از حد متوسط بوده و از نظر اماری تفاوتها معنی دار می باشد P<0.01 .