سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا فیروزفر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
فرید عباسی – کارشناس ارشد بخش مطالعات پایه منابع آب مهندسین مشاور ارکان رهاب
فرزانه صاحبی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه تبریز
زهرا داداشی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه زنجان

چکیده:

شناخت دقیق عوامل دخیل و تأثیرگذار در فرآیندهای هیدرولوژیکی مانند تبدیل بارش به رواناب در مقیاس سالانه باعث خواهد گردید تا صحت مطالعات برای حوضه های فاقد آمار بالاتر رود. مطالعات صورت گرفته در ۱۳ زیرحوضه واقع در حوضه ی آبریز رودخانه قزل اوزن (یکی از حوضه های فرعی دریاچه خزر) نشان می دهد که در تعیین مقدار متوسط آورد پتانسیل سالانه یا به عبارت دیگر متوسط رواناب سالانه پارامترهایی چون بارندگی تعدیل شده، شماره منحنی، دمای متوسط سالانه حوضه، مساحت و شیب متوسط حوضه نقش موثر خواهند داشت. از طرف دیگر در این تحقیق تعریف نمودن پارامتر بارندگی تعدیل شده که ارتباط معنی داری با توزیع زمانی مصرف آب در حوضه ها دارد نقش پراکنش زمانی بارندگی در طول ماه های سال و اینکه هر یک از بارندگی های ماهانه در تولید رواناب سالانه تأثیری متفاوت بر پدیده مذکور خواهند داشت همبستگی مدل منطقه ای ارائه شده را بسیار بالا برد. بر اساس نتایج بدست آمده از صحت سنجی صورت گرفته برای دو حوضه آبریز در منطقه مطالعاتی ملاحظه می شود که اختلاف نتایج حاصل از مدل و نیز نتایج واقعی کمتر از ۸ درصد می باشد که کارایی مدل معرفی شده را نمایش میدهد