سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد مهدی پرهیزگار – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
حمیدرضا عامل اردستانی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
سعید نوریان – مدرس مدعو دانشگاه پیام نور

چکیده:

یکی ازموضوع هایی که از۱۵سال پیش تاکنون درمطالعات زیادی مورد پژوهش قرارگرفته است موضوع رفتارشهروندی سازمانی می باشد این دسته ازرفتارها رفتارهای اختیاری کارکنان هستند که چون وظایف رسمی آنها نیست و مستقیما توسط سیستم رسمی پاداش سازمان درنظر گرفته نمی شود ولی میزان اثربخشی کلی سازمان را افزایش میدهد .(Organ, 1988:4 باتوجه به مباحث مطرح شده اهمیت مدیران و کارکنانی با رفتارشهروندی سازمانی بالا برای سازمان ها بسیار است ازاین رو باید عواملی را که می تواند با بالارفتن میزان رفتارشهروندی سازمانی رابطه داشته باشد مشخص نمود لذا هدف این تحقیق بررسی اثرات توانمندسازی کارکنان بررفتارشهروندی سازمانی بانکهای ملی استان اصفهان می باشد روش انجام تحقیق حاضر بصورت توصیفی همبستگی بوده است و ازمون فرضیات با روش همبستگی و نرم افزار spss16 صورت گرفته است نتایج تحقیق نشان داد رابطه مستقیم بین توانمندسازی کارکنان و رفتارشهروندی سازمانی وجود دارد و تحلیل واریانس فریدمن نشان داد که بعدرفتارمدنی ازدیگر ابعاد رفتارشهروندی سازمانی میانگین بالاتری دارد.