سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی قاسمی گوابر – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
محمدجواد شکوری – باشگاه پژوهشگران جوان، واحد رودسر و املش، دانشگاه آزاد اسلامی، رودسر
جهانفر دانشیان – استادیار پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، عضو هیئت علمی و ریئس
حسن اخگری – عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

باکتری های زیستی آزوسپیریلیوم و ازتوباکتر تثبیت کننده نیتروژن بوده و در ریزوسفر گیاهان زندگی میکنند. از سوی دیگرمشکلات زیست محیطی ناشی از کاربرد بی رویه کودهای شیمیایی از علل رویکرد کودهای زیستی می باشد. این باکتری ها درترکیبات آلی کربندار، اسیدهای نوکلئیک و غیره نقش عمده ای ایفا می نمایند. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۸۹-۸۸ در موسسه تحقیقات بین المللی برنج کشور در استان گیلان انجام شد. فاکتور اصلی کودهای بیولوژیک شامل عدم مصرف باکتری، مصرف آزوسپیریلیوم، مصرف ازتوباکتر و مصرف توام آزوسپیریلیوم و ازتوباکتر و فاکتور فرعی شامل مصرف ۹۰ ۴۵ ۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تلقیح ریشه نشاء برنج با کود بیولوژیک آزوسبپریلیوم و ازتوباکتر بر تعداد برگ فعال، تعداد پنجه در متر مربع، تعداد دانه پوک و میزان نیتروژن معنی دار بود. تأثیر سطوح کود نیتروژن هم بر تعداد برگ فعال، طول خوشه، تعداد پنجه در متر مربع، تعداد دانه های پوک و میزان نیتروژن معنی دار بود و اثرات متقابل کود های بیولوژیک و کود نیتروژن هم بر تعداد برگ فعال و تعداد پنجه در متر مربع در سطح احتمال ۱% معنی دار شد. بین تعداد پنجه در متر مربع با طول خوشه و طول خوشه با میزان نیتروژن در گیاه همبستگی مثبت و معنی داری در سطح احتمال ۱% وجود داشت. این موضوع می تواند ناشی از مصرف کود های بیولوژیک همراه با کود نیتروژن در تیمارها باشد.