سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهران تقی زاده – کارشناسی ارشد مدیریت، گرایش تحول، دانشگاه آزاد چالوس، چالوس، ایران

چکیده:

در عصر حاضر تفکر استراتژیک به عنوان پارادیمی نوین در تمامی سطوح سازمان همیشه مطرح بوده است. تفکر استراتژیک فرآیندی است که طی آن مدیر می آموزد که چگونه چ شم انداز تجاری خود را بو سیله کار گروهی، تفکر انتقادی و بهبود مستمر تعریف کند. مدیریت استراتژیک بهچشم انداز و برنامههای بلند مدت سازمان اشاره دارد که با شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان و نیز تهدیدات و فرصت های محیطی، مسیر و آینده سازمان را مشخص می نماید. ا ستفاده از نقاط قوت سازمان برای بهره گیری از فر صت های محیطی از بخش مهمی از مدیریت استراتژیک ا ست. این امر در ارتباط تنگاتنگ با مفهوم کارآفرینی است. کارآفرینی کلید رشد و تکامل و توسعه اقتصاد نوین محسوب می گردد زیرا در عصر حاضرکه محل تقابل سازمان های دانش بنیان ا ست، تامل در چرایی و نحوه عمل این سازمان ها ب سیار حائز اهمیت ا ست . کارافرینی با شنا ساییفرصت های محیطی و نیازهای تأمین نشده در حال و آینده، و استفاده از امکانات موجود سعی در ایجاد ایده جدید برای بهره گیری از این فرصت ها استتت. فرد کار آفرین با نگاه به آینده و چشم انداز قابل مشاهده، به فعالیت میپردازد. بنابراین مدیریت استتتراتژیک باید به گونهای در ارتباط با کارآفرینی و فرد کارآفرین قرار گرفته و از این طریق سازمان را د ر محیط پرتلاطم رقابتی به مسیری موفقیت راهنمایی کنند. مقاله حاضر به تبیین مفاهیم مدیریت استراتژیک و کارآفرینی و ارتباط این دو مفهوم با یکدیگر پرداخته است