سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده سمیه تیموری – گروه پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم, دانشگاه صنعتی شاهرود
حبیب ا.. قاسمی – گروه پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم، دانشگاه صنعتی شاهرود
عباس آسیابانها – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه امام خمینی (ره) قزوین، ایران

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در زون ساختاری البرز غربی و در مجاورت زون ساختاری البرز مرکزی واقع شده است و سنگهای آذرآواری و آتشفشانی ائوسن مهمترین و بیشترین رخنمونهای سنگی منطقه را تشکیل میدهند. این سنگها بیشتر از نوع بازیک و حدواسط بوده و سنگهای آتشفشانی اسیدی که حاصل آخرین فور ان آتشفشانی شکافی در منطقه میباشند از فراوانی کمتری نسبت به آنها برخوردار هستند. با بررسی سنگ های مورد مطالعه در نمودارهای طبقه بندی شیمیایی، در قلمروهای بازالت، تراکی بازالت، تراکی آندزیت با زالتی، آندزیت بازالتی، آندزیت و تراکیآندزیت قرار میگیرند و در نمودارهای تعیین سری ماگمایی، همگی آنها ماهیت کالک- آلکالن پتاسیم بالا نشان م یدهند. در بررسی های ژئوشیمیایی، شواهد ژئوشیمیایی در نمودارهای بهنجار شده نسبت به کندریت و نمودارهای دومتغیره عناصر نادر، نقش تبلور تفریقی را در تشکیل سنگهای منطقه اثبات نموده و روند قرارگیری آن ها حاکی از تأثیر آلودگی پوسته ای و گسترش آن در سیستمهای سنگی منطقه میباشد.