سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا عسکری طاری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه معماری، قزوین، ایران
ساناز لیتکوهی – دکترای معماری، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

چکیده:

انسانها همواره با ایجاد فضاهایی در شهر، نیاز ذاتی خود به برقراری تعاملات اجتماعی را برآورده کرده اند. ساختارهایی که، از نظر اجتماعی فعال بوده و امکان ارتباط چهره به چهره انسانی در درون جامعه شهری و در کالبدی سازمان یافته را فراهم آورده اند. تعامل اجتماعی در فضا و زمان اتفاق می افتد و فضا نیز مجموعه ای از روابط اجتماعی و فرهنگی میان گروه خاص و مکان خاص را در برمی گیرد.مقاله حاضر با هدف شناخت عوامل تأثیرگذار اجتماعی و رفتاری بر فضاهای جمعی برای برقراری تعاملات اجتماعی مطلوب وافزایش عرصه های فرهنگی، به رشته تحریرآمده و به روش اسنادی استوار است. در این راستا نظرات و دیدگاه های اندیشمندان و صاحب نظران این وادی مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته و در محورهای مشخص جمع بندی شده است. نتایج مطالعات نشان می دهددر ارتباط با مسائل اجتماعی، عوامل تأثیرگذار محیط کالبدی بر رفتار انسان شامل کیفیات بصری، امنیت و آسایش، تأمین خلوت و قلمرو، محیط های پاسخده و ایجاد حس تعلق به مکان می باشند که بر ایجاد فضاهای جمعی مطلوب و موثر تأثیرگذارمی باشند.