سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن علی آبادی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی موسسه آموزش عالی فارابی
هاشم عسکرزاده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
مقصود فراستخواه – عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده:

تعاون نوعی همکاری متقابل سازمان یافته مبتنی بر اصول وقواعد خاص می باشد که ضمن حفظ ارزشهای معنوی و خیر خواهانه در پرتو مشارکت جمعی و همکاری متقابل مردمی ، نتایج اقتصادی و اجتماعی خوبی را می توان از آن انتظار داشت.در شرایط فعلی، کشور نیازمند آن است که ازمنابع و امکانات حداکثر استفاده را داشته باشد،و بهره وری تمام سازمانها تا حد عالی افزایش یابد؛ لذا خلأ مشارکت بخوبی احساس می شود.اکثر اندیشمندان، مشارکت کارکنان را به معنی دخالت آنها در تصمیمگیری می دانند؛ با توجه به اینکه یکی از مشکلات اصلی تعاونیهای کشاورزی عدم مشارکت کافی اعضای تعاونی و سرعت کنداجرای تصمیمات و همچنین عدم موفقیت و بازدهی و بهره وری مطلوب تعاونیها می باشد؛ این پژوهش با هدف شناخت نقش تصمیم گیری گروهی در افزایش بهره وری تعاونیها صورت گرفته است.این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی و از گروه پژوهشهای -کاربردی می باشد. جامعه آماری شامل مدیران تعاونی های تولیدی کشاورزی فعال در مشهد بوده که ۲۲ مورد می باشند