سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

بهروز میری پور فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران
پروین محبی – کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

کارآفرینی سازمانی، الگوی مناسبی برای سازمانها است تا بقای خود را در محیط پر از تغییرات سریع،رقابت و عدم قطعیت، حفظ کنند. کارآفرینی سازمانی فعالیتهای خلاقانه، نوآورانه، مخاطره پذیر و پیشتاز سازمان را حمایت می کند و منجر به ایجاد محصولات یا خدمات جدید، بازارها یا فرآیندهای جدید، شیوه های مدیریتی نوین و در نهایت رشد و پویایی سازمان می گردد. مدیریت دانش (فرآیند کسب یا ایجاد، نگهداشت و تسهیم و بکارگیری دانش)در توانمند سازی سازمانها نقش اساسی دارد و تسهیم دانش به عنوان مهم ترین کارکرد آن، منجر به افزایش خلاقیت و نوآوری در سازمان می شود. در این مقاله به بررسی نقش تسهیم دانش در کارآفرینی سازمانی پرداخته شده است. بدین منظور، با مرور ادبیات مرتبط، با تبیین مفاهیم کارآفرینی سازمانی، نوآوری و تسهیم دانش، ارتباط بین آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه حاکی از آن است که تسهیم دانش، از طریق افزایش نوآوری، می تواند نقش مهمی در کارآفرینی سازمانی ایفا کند. از این رو، سازمانها برای رسیدن به کارآفرینی سازمانی باید به مکانیزمهای تسهیم دانش در سازمان جهت ایجاد نوآوری توجه نمایند.