سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدمهدی گودرزی سروش – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد همدان
مجتبی مظاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
محمدرضا مظاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

ازمراکز اصلی و با اهمیتی که نقش اساسی و بنیادی درانتقال مفاهیم دینی ایفا می کند بی شک مساجد و اماکن مذهبی را می توان نام برد و با توجه به این موضوع که هنر هنرمند مسلمان درمساجد و به خصوص درتزئینات مساجد و اماکن مذهبی متجلی میشود میتوان استفاده و به کاربستن تزئینات را یکی از روشهای انتقال مفاهیم دینی به صورت رمزگونه و با ایهام به انسان معرفی کرده و مورد بررسی قرار داد دراین مقاله ابتدا با توجه به اهمیت مساجد و اماکن مذهبی به توضیح و تشریح چرایی استفاده از تزئینات می پردازیم سپس با بیان انواع تزئینات بکاررفته درمساجدو اماکن مذهبی بیان رمزگونه هرکدام ا زاین نوع ازتزئینات مورد بررسی قرارمیگیرد و تاثیری که این تزئینات با بیان رمزگونه مفاهیم برانسان می گذارد تشریح می شود هدف ازاین پژوهش تاکید براستفاده صحیح از تزئینات درمساجد و اماکن مذهبی میباشد و بیان خواهد کرد که تزئینات به عنوان تجلی هنر دینی درمساجد چگونه برانسان تاثیر گذاشته و با انتقال مفاهیم دینی برانسان باعث عروج روح آدمی به ملکوت می شود.