سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زیبا صابری –
علیرضا جمشیدی –
مرضیه افضلی –

چکیده:

توسعه کشاورزی تابعی از شرایط و عواملعدیده ای است که یکی از موثرترین آنها ترویج کشاورزی است در حقیقت کار اصلی ترویج انتقال دانش مهارت و آگاهی بینشی به مخاطبان خود می باشد منظور از کارترویج ایجاد تغییرات داوطلبانه در جهت افزایش کارایی و درنتیجه توسعه پایدار می باشد هدف کلی این تحقیق بررسی نقش ترویج و آموزش کشاورزی در تداوم و پایداری کشاورزی در دهستان براآن شمالی می باشد جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کشاورزانی که درسال زراعی ۸۸-۸۷ در برآن شمالی به تولید محصول کشاورزی ا شتغال داشته اند تعداد ۲۴۷ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه های آماری این تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطالعات پرسشنامه ای محقق ساخته بود برای اطمینان از روایی و پایایی ابزار مورد استفاده از ۳۰ پرسشنامه اولیه استفاده شد. ضرایب به دست آمده برای روایی KMO و پایایی آلفای کرونباخ پرسشنامه به ترتیب ۰/۷۲۹ و۰/۹۶ محاسبه شد که در مجموع نشان دهنده مورد اعتماد و اطمینان بودن پرسشنامه پژوهش است با توجه به ضرورت و اهمیت روزافزون به کارگیری صحیح دستاوردی نوین علمی و فنی در فرایند توسعه کشاورزی نتایج تجزیه و تحلیل داده ها درزمینه نقش ترویج درپذیرش معیارهای کشاورزی پایدار از سوی کشاورزان منطقه براآن شمالی نشان داد کشاورزانی که بطور وسیع درکلاسهای ترویجی شرکت داشته اند در مقایسه با سایر کشاورزان با معیارهای کشاورزی پایدار آشناتر و درجهت بکاربستن آنها برآمده اند.