سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یوسف عسگری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده معدن-نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
بهزاد تخم چی – استادیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
ابولقاسم کامکار روحانی – استادیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
شهرام شرکتی – رئیس پژوهش و فناوری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

زونهای مخزنی پس از تخلیه می توانند به عنوان مخزن طبیعی ذخیره سازی هیدروکربور مورد استفاده قرار گیرند. ازفاکتورهای مخزنی مهم جهت ذخیره سازی، قابلیت بازیابی هیدروکربور است. انواع تخلخل از عوامل تأثیرگذار در قابلیتبازیابی هستند، که در ضمن بر تراوایی، افت فشار و میزان تولید نیز تأثیر می گذارند. بیشتر مطالعاتی جهت شناسایی انواعتخلخل و نقش هندسه تخلخل در راندمان بازیابی و جریان سیال صورت گرفته است. این مطالعات نشان می دهد که درمیان تخلخل های موجود در مخازن کربناته، تخلخل حفره ای (vug) نقش کلیدی در رفتار دینامیکی مخزن دارد، بنابراین شناسایی آن جهت گزینش مخزن مناسب به منظور ذخیره سازی مجدد از اهمیت شایانی برخوردار است. در این مقاله بهاجمال نقش تخلخل های حفرهای در کنترل رفتار فشار، تراوایی و تولید مخازن کربناته شکسته از منظر ذخیره سازی مجددمورد بررسی قرار گرفته است. در ضمن دستورالعمل هایی جهت شناسایی زون های حاوی تخلخل حفره ای در مخازن کربناته بر مبنای رفتار چاه نمودارهای پتروفیزیکی در حوزه فرکانسی و چگونگی وارد کردن این اطلاعات در گزینش مخازن مناسب جهت ذخیره سازی ارائه خواهد شد.