سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

طاهره ملاولی – کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا
مهدی بهنامیان – کارشناس مطالعات اقتصادی سازمان اقتصاد و دارایی کردستان

چکیده:

امروزه در اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته، بهره وری کل عوامل به اولویتی ملی تبدیل شده است، زیرا ادامه حیات اقتصادی کشورها، رشد اقتصادی و افزایش بهبود سطح زندگی افراد یک جامعه وابسته به ارتقای بهره وری کل عوامل است. یکی از نتایج مهم تحقیق و توسعه در هر بخش اقتصادی، افزایش قابل ملاحظه بهره وری کل عوامل تولید است. هزینه های تحقیق و توسعه خود را به شکل بهبود فناوری، ابداع و تغییرات فنی نمایان می سازد و افزایش بهره وری نهاده های تولید و ایجاد نهاده های جدید را باعث می شود و این امر افزایش کل عوامل را سبب میشود. این مطالعه، به بررسی و تحلیل نقش تحقیق و توسعه بر بهره وری کل عوامل بخش صنعت استان کردستان می پردازد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، روش کمی و در قالب مدلهای اقتصاد سنجی حداقل مربعات معمولی OLS بوده و با استفاده از دادههای آماری سری زمانی سالهای ۱۳۸۹ – ۱۳۸۰ انجام شده است. نتایج برآورد نشان میدهد هزینه های تحقیق و توسعه و همچنین متغیر نیروی کار اثر مثبت و به شدت معنی داری بر بهره وری دارند، بدیهی است افزایش سرمایه تحقیق و توسعه به ارتقای سطح دانش فنی استان کمک کرده و از این طریق به افزایش نرخ پیشرفت فنی و رشد بهره وری کل عوامل منجر خواهد شد.