سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالرضا شیخ الاسلامی – استادیار گروه برنام هریزی حمل و نقل، استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایر
الهام براتی – کارشناسی ارشد برنام هریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران
یونس افتخاری یگانه – کارشناسی ارشد برنام هریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه با رونق گرفتن بازار حمل و نقل دریایی و استفاده روزافزون از کانتینر، حجم وسیعی از کانتینرها به سمت بنادر ساحلی سرازیر گشت که این امر منجر به رسوب آنها در بنادر گردیده است. لذا دیگر بنادر نمی توانند به صورت سنتی کالاها را در انبارهای پسکرانه خود نگهداری کنند. در این مقاله سعی شده است پس از تعریف مسئله و تشریح اهمیت وجود بندر خشک به عنوان یک پایانه ترکیبی جهت بهینه کردن عملکرد بنادر ساحلی، مفهوم بندر خشک بررسی گردد. اهمیت بنادر خشک برای توسعه حمل ونقل کانتینری به حدی است، که می توان ادعا نمود بدون وجود بندر خشک، کشور قادر به برخورداری کامل از مزیتهای کانتینری شدن علیرغم پرداخت هزینه آن نخواهد بود. اجرای یک بندر خشک استاندارد میتواند باعث ایجاد یک ارتباط مناسب بین بندر ساحلی و پسکرانه آن گردد، تا علاوه بر ایجاد یک گره جهت تغییر مد ترافیکی، عاملی برای استفاده از پسکرانههای گرانقیمت بنادر ساحلی برای صنایع مادر گردد. لذا هدف از این مقاله بیان ضرورت حضور بنادر خشک جهت افزایش کارائی بنادر ساحلی در ایران می باشد.