سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضاعلی بزرگی ماکرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت درسوانح طبیعی
سعید گیوه چی – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

پژوهشهای اخیر درمورد سوانحی که درمحیط شهری اتفاق افتاده بیانگرا ین امرمیباشد که بیشترین خسارات درشرایطی وارد شده که برنامه ای برای واکنش به وضعیت اضطراری درآن شهرها وجود نداشته است برنامه واکنش اضطراری درکشورهایی که به لحاظ شرایط منطقه ای طبیعی پراکندگی جمعیت محل استقرار شهرها و بطور کلی وضعیت اقلیمی و مکانی که دارای استعدادبالقوه ای دربروز بلایای طبیعی و ایجاد شرایط اضطرای می باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است برای مقابله و پاسخگویی موفق به شرایط اضطراری تدوین برنامه ای از قبل اجتناب ناپذیر است درجریان وقوع یک بحران به دلیل سیرسریع و خارج از کنترل رویدادهایی که بطور پیاپی بوقوع می پیوندند نیاز به اقدامات عاجل و موثر تنها فرصت اجرای برنامه های ازپیش تدوین شده وجود دارد بنابراین برنامه های پاسخگویی به شرایط اضطراری و منابع لازم باید از قبل تعیین و درمحل دردسترس باشد.