سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا عسگری زاده – دانشجوی دکتری تخصصی شهرسازی
نسرین کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا

چکیده:

نظام شهری شامل مجموعه ای ازشهرکه او شهرهای وابسته به یکدیگر بوده که ساختارسکونتگاه های شهری را دریک منطقه یا کشوربوجود می آوردند بررسی نظام شهری بیانگر تحرکات سرمایه نیروی کار و جمعیت درپهنه سرزمین بین طبقات مختلف شهری است از مهمترین مباحث درنظام شهری چگونگی توزیع فضایی جمعیت است که از یک طرف تحت تاثیر عوامل مختلف شکل گرفته از طرفی دیگر خودبرعوامل مختلف اقتصادی اجتماعی و مدیریتی تاثیر میگذارد درخوربحث و بررسی دقیق است این مقاله با هدف بررسی تاثیر برنامه های عمرانی قبل و بعد ازانقلاب برتغییرات و تحولات صورت گرفته درنظام شهری ایران صورت گرفته است دربررسی تحولات نظام شهری از داده های ۵ دوره سرشماری ۱۳۳۵-۱۳۸۵ استفاده شد دراین تحولات تغییرات جمعیت شهرنشین تغییرات سلسله مراتب طبقات شهری و شاخصهای نخست شهری مورد بررسی قرارگرفته است درخصوص برنامه های عمرانی به روی هدفها و خط مشی های درارتباط با موضوع یا تاثیرگذاربرموضوع متمرکز شده است