سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آذر کیامرثی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
عباس ابوالقاسمی – دانشیار روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
عبدالصمد آق – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

فراشناخت مفهومی چند وجهی است که در برگیرنده دانش (باورها)، فرآیندها و راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی، نظارت یا کنترل می کنند. در سال های اخیر فراشناخت به عنوان پایه و اساس بسیاری از اختلال های شناختی مورد بررسی قرار گرفته است (ولز، ۲۰۰۰، ولز، ۲۰۰۹). نقش باورهای فراشناختی در اختلالات روانشناختی از طریق مدل پردازش اطلاعات توسط ولز و موریسن (۱۹۹۴) توسعه داده شده است. در م دل کارکرد اجرایی خود تنظیمی، آسب پذیری نسبت به اختلالات روانشناختی، تداوم و حفظ این اختلالات با سندرم شناختی- توجهی که با تمرکز بر خود بالا، بازبینی تهدید، پردازش نشخواری، فعال سازی باورهای مختل و استراتژی های خود تنظیمی مشخص می شود، مرتبط است. این مدل نقش درگیری باورهای فراشناختی را در آسیب پذیری روانی و تداوم آن مورد پیش بینی قرار می دهد.