سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

خشایار کاشانی جو – دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
سزار دارابی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

پیاده روی بعنوان یکی از مهمترین گونه های حمل و نقل دارای مزایای متعدد اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی است و براین مبنا راهکارهای گوناگونی جهت ایمن نبودن مسیرهای پیاده در سالیان اخیر پیشنهاد گردیده است از سوییدیگر امروزه به شدت برتوسعه پایدار درابعاد مختلف تاکیدگردیده و گسترش شیوه های حمل ونقل پایدار بر اساس همین رویکرد مورد توجه قرارگرفته است از همین رو هدفا ین پژوهش بررسی ارتباط میان ایمنی سازی حرکت پیاده با حمل و نقل پایدار شهری می باشد که با توجه به رشد شتابان شهرنشینی و مراحل گذار به توسعه یافتگی از اهمیت بسزایی در کشورمان برخوردار است درنگارش این مقاله مهمترین منابع مرتبط با ویژگیهای پیاده روی و ایمن سازی حرکت پیاده به روش اسنادی مورد بررسی قرارگرفته است و پس از تبیین مفهوم حمل و نقل پایدار و شاخصهای آن با استفاده از نظرات کارشناسان حمل و نقل گونه های مختلف حمل و نقل شهری نسبت به هر معیار و نیز با یکدیگر مقایسه و برمبنای روش AHP تحلیل گردیده اند.