سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی رحیم نژاد – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.
قاسم نجف پور – استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.
سیدعلی اصغر قریشی – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.
طاهره جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

در سالهای اخیر به دلیل بحران ان رژ ی و محیط زیست، پیل های سوختی میکروبی به عنوان یکی از منابع پاک و تجدید پذیر انرژی بسیار مورد توجه واقع شده است. انرژی بیوشیمیایی موجود در سوبسترا بو سیله میکروارگانیزم زنده در این گونه از پیل ها اکسید گردیده و انرژی الکتریکی حاصل می شود. گلوکز به عنوان سوبسترا و ساکرومایسیس سرویسیا به عنوان بیوکاتالیست زنده در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. محلول قرمز خنثی با غلظت ۲۰۰ به عنوان واسطه انتقال الکترون های تولید شده به سطح الکترود آند به محفظه بی هوازی آند اضافه گردید. ولتاژ اولیه پیل بدون استفاده از ماده اکسنده در کاتد بسیار پائین بوده است . از اکسید کننده های اکسیژن، فری سیانید پتاسیم و پرمنگنات پتاسیم در این تحقیق استفاده شده است پس از رسیدن به شرایط پایدار و استفاده از ماده اکسنده پرمنگنات پتاسیم در کاتد ولتاژ به میزان نهاییmV860 افزایش یافته است. تاثیر غلظتهای مختلف اکسید کننده ها در بخش کاتدی به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر راندمان پیل مورد بررسی قرار گرفته است