سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران
داوود مرادی – دانشجو کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
یوسف زرنگاریان – دانشجو کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

چکیده:

انتقال تکنولوژی می تواند شامل تجهیزات، ماشین آلات و ابزار، مهارت و تجربه انسانی، داده ها، دانش، فنون و همچنین مدیریت باشد. در عمل ترکیبات متفاوتی از اجزای مذکور، یک کسب و کار ا شکل می دهد. یکی از تصمیمات مهم کارآفرینان در ایجاد کسب و کار انتخاب و انتقال تکنولوژی مناسب است. در این تصمیم کارآفرین باید ترکیب مناسبی از اجزای فوق را به کار گیرد تا در راه اندازی و توسعه ی کسب و کار جدید موفق باشد. برای یک انتقال تکنولوژی مناسب، آمیزه ای از به حداکثر رساندن آثار مثبت و به حداقل رساندن آثار منفی باید مورد توجه قرار بگیرد برای کاستن فاصله تکنولوژی بین کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه انتقال تکنولوژی بهترین گزینه است. بطور کلی میتوان گفت که انتقال تکنولوژی مناسب به معنای تکنولوژی ساده یا پیشرفته مقیاس بزرگ یا کوچک کاربر و یا سرمایه بر و دستی یا اتوماتیک نیست بلکه منظور ترکیب مناسبی از اجزای تکنولوژی است که در تعامل نقاط قوا و ضعف کسب و کار با تهدیدها و فرصت های محیطی مزیت رقابتی پایداری برای کسب و کار جدید ایجاد نماید. پژوهش صورت گرفته با استفاده از نمونه ای با حجم ۳۳ نفر بوده و جامعه آماری آن اساتید و متخصصینی هستند که با مباحث انتقال تکنولوژی و کارآفرینی آشنایی دارند هدف این مقاله بررسی نقش انتقال تکنولوژی در توسعه کارآفرینی می باشد.