سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرضیه آگاه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج
حمیدرضا اولیایی – استادیاران دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
ابراهیم ادهمی –

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر اقلیم بر پیدایش، فرآیندهای خاکسازی و طبقهبندی خاکهای دشت رستاق و کاکان در شرایط اقلیمی متفاوت با مواد مادری آهکی در استانهای فارس و کهگیلویه، ۱۴ نیمرخ خاک مورد مطالعه قرار گرفتند. رژیمهای رطوبتی و حرارتی خاکهای رستاق و کاکان به ترتیب یوستیک-هایپرترمیک و زریک-مزیک میباشند. بارش نزدیک به چهار برابری در دشت کاکان، موجب تخلیه زیاد کربنات کلسیم از افقهای سطحی و تجمع در افقهای زیرین گردیده است. این فرایند موجب فراهم شدن امکان انتقال رس و تشکیل افق آرجیلیک شده است. ضمن اینکه پوشش متراکم گیاهی در کنار دمای کم، موجب تجمع ماده آلی و فراهمی شرایط برای تشکیل اپیپدون مالیک گردیده است. در مجموع خاکهای این دشت در چهار راسته آلفیسول، مالیسول، اینسپتیسول و انتیسول قرار گرفتند. این در حالی است که به دلیل فقدان شرایط یاد شده در منطقه رستاق خاکها دارای تکامل ژنتیکی ضعیفی بوده و فقط شامل راستههای اینسپتیسول و انتیسول گردیدند. بافت سبکتر، ظرفیت تبادل کاتیونی کمتر، پهاش بالاتر، آهک بیشتر و مواد آلی کمتر از ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاکهای این منطقه بودهاست.