سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سهیلا قربان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه گیلان
جلال اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه گیلان
زهرا امیری – استادیار اقتصاد کشاورزی، عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
محمدکریم معتمد –

چکیده:

امنیت اجتماعی در پی تأمین امنیت برای گروه های اجتماعی است که نقش هویت سازی را برای اعضای خویش ایفا می کنند.احساس امنیت در جوامع، پیش زمینه لازم برای توسعه اجتماعی یک جامعه است. لازمه حضور مردم در فضاهای عمومی شهر و روستا، وجود امنیت اجتماعی برای آنان است. از مهمترین عوامل تهدید کننده این حضور بروز ناامنی و ترس و نگرانی است. ناامنی یک مانع جدی بر سر راه رشد و شکوفایی و توسعه همه جانبه جوامع محسوب می شود. این موضوع در شهرهای مرزی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این پژوهش سعی شده است که امنیت اجتماعی شهرهای مرزی، خاصه شهر مرزیبازرگان در استان آذربایجان غربی مورد بررسی قرار گیرد. متغیرهای مورد بررسی میزان اعتماد به نهادهای قانونی (نیروی انتظامی و دادگاه) می باشند. این پژوهش در بخش نظری، کتابخانه ای و در بخش عملی، میدانی بوده و ابزار اصلی در جمعآوری اطلاعات آن پرسشنامه است. جامعه آماری مورد بررسی اهالی شهرستان بازرگان و روستاهای پیرامون آن بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، ۵۰ نفر انتخاب و پرسش نامه در میان آنها توزیع گردید. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارspssاستفاده شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش حاکی از ارتباط معنی دار و مثبت بین اعتماد مردم منطقه به نهادهای قانونی مرتبط با امنیت بخصوص امنیت اجتماعی و میزان امنیت اجتماعی در شهرهای مرزی از جمله شهر مرزی بازرگان است. همچنین مشخص گردید که بین سطح سواد و اعتماد به نهادهای قانونی مرتبط با امنیت اجتماعی رابطه ای مثبت و معنی دار وجود دارد. نتایج پژوهش مشخص کرد که میزان اعتماد به نیروی انتظامی در شهرستان مرزی بازرگان از روستاهای اطراف آن بالاتر است. همچنین نتایج پژوهش مشخص نمود که تعداد رجوع افراد به نهادهای قانونی به نسبت جمعیت در شهر بسیار بیشتر از روستاها بود. با توجه به نتایج حاصله مشخص گردید که میزان رضایت از نیروی انتظامی به عنوان یک نهاد قانونی برای تامین امنیت اجتماعی در سطح قابل قبولی قراردارد