سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا خدامی – استان فارس، شهرستان جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
بهبود خادمی – استان فارس، شهرستان نی ریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز
شهره گلخنی – استان فارس، شهرستان فسا، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی اعتماد اجتماعی، آموزش کارآفرینی و شکل گیری روحیه کارآفرینانه می پردازد. در این مقاله سعی شده است که روحیه کارآفرینی با توجه به قرار گرفتن در کلاس های آموزش کارآفرینی و با بررسی نقش اعتماد اجتماعی مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرد. این پژوهش بر روی کارآفرینان ثبت نام شده در جشنواره برتر کارآفرینان استان فارس در سال ۱۳۸۹ صورت گرفته است. مقدار آلفای کرونباخ به دست آمده ۰/۸۷ می باشد که این پژوهش از اعتبار بالایی برخوردار می باشد. داده های جمع آوری شده در این پژوهش توسط نرم افزار آماری SPSS صورت گرفته است. آزمون های آماری مورد استفاده در این پژوهش رگرسیون تک متغیره، چند متغیره، و آزمون تحلیل واریانس می باشد.