سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی ززولی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
عمار عمویی – دانش آموخته کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

هدف ازاین تحقیق بررسی نقش اصلاح الگوی مصرف و همچنین نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی مصرف درجامعه از جمله کسب هویت احساس خوشبختی مسئولیت زیست محیطی از طریق مصرف در کاهش میزان تولید مواد زائد ج امد شهری در شهر بابلسر درسال ۸۹ می باشد دراین تحقیق با استفاده از یک پرسشنامه ۳۹۶ نفر مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج نشان داد که ۲۲ % و ۵۰% مردم نقش برنامه های رادیو و تلویزیون را درترغیب اصلاح الگوی مصرف را به ترتیب بسیار و تا حدودی موثر میدانستند و مابقی غیر موثر یا نه چندان موثر می دانستند بررسی ها نشان داد که با افزایش درآمد مقدارتولید پسماند مواد غذایی بیشتر می شود آزمون آماری نشان داد که بین کسب هویت و همچنین احساس خوشبختی از طریق مصرف و رفتار زیست محیطی شهروندان بابلسری رابطه کمی وجود دارد این مطالعه نشان میدهد که می توان با مطالعه و مداخله در عوامل اجتماعی و فرهنگی نسبت به اصلاح الگوی مصرف و کاهش تولید پسماند دست یافت.