سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نازلی غنی زاده حصار – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تبریز، ایران
نسیم نجفقلی پور کلانتری – دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تبریز، ایران

چکیده:

مسجد یکی از شاخص ترین نشانه ها در هنر و معماری اسلامی است. که با ورود اسلام به هر سرزمین اولین بنایی می بود که ساخته می شد. این پژوهش با هدف بررسی معماری اسلامی در سرزمین های غربی در بدو ورود اسلام و با انتخاب مسجد جامع قرطبه در اسپانیا به عنوان جامعه آماری سعی در اثبات این فرضیه دارد که مساجد اولیه در هنگام ظهور اسلام به سرزمین های غربی نشان دهنده ی هنر و ذوق هنرمند مسلمان می باشد که با ایجاد چنین بنایی سعی در نمایش عظمت و زیبایی دین اسلام و تلفیق آن با هنر و معماری را دارد. در این پژوهش روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و در گردآوری اطلاعات از روش های اسنادی، میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است نتایج حاصل بیانگر آن است که با نفوذ اسلام به اسپانیا خلفای اموی برای بروز قدرت خود و نمایش عظمت و زیبایی دین اسلام با ساخت مساجد به این مهم پرداختند که در این میان مسجد قرطبه را که یکی از زیباترین و بزرگترین مساجد نخستین محسوب می شود بنا نمودند.