سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان بابائی – کارشناسان ارشد شهرسازی
علی دشتی –

چکیده:

شهراسلامی – گذشته از تعاریف مناقشه آمیز صورت گرفته دارای صفات و ویژگیهایی استکه تاکنون درمطالعات بررسی های گوناگون به آنها اشاره شدها ست که ازآن جملهمی توان به تعادل زیبایی هماهنگی وحدت و برخورداری از حریم و …اشاره نمود پایداری به مفهوم امروزین آن یکی از ویژگیهایی است که از دیرباز درشهرسازی و معماری اسلامی بصورت ضمنی وجود داشته است درمقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و با رویکردی استدلالی به بیان جایگاه و نقش مفهوم پایداری درشهر اسلامی پرداخته شده است دراین راه پس از ارایه تعریفی از شهر اسلامی و تبیین وجود تمایز ان با عبارات مشابه جایگاه پایداری بصورت عام و شهرسازی و معماری پایدار بصورت خاص دراین شهر مورد بررسی قرارگرفته است نتایج مطالعه نشان میدهد که به سبب صفات و ویژگیهای ذاتی شهر اسلامی که ریشه دردین مبین اسلامی دارد پایداری از مشخصه هایی استکه درجهت دستیابی به شهر اسلامی همواره مورد توجه بوده ودرمسیر تحقق شهروندمتعالی نقش مهمی را ایفا می نماید.