سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا خواجه شاهکوهی – استادیار گروه جغرافیا ، دانشگاه گلستان
مسعود مدانلوجویباری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگ

چکیده:

امنیت و گردشگری، پارامترهای یک معادله هستند که نسبتی مستقیم با هم دارند. در واقع همان طور که یکی از عوامل مهم توسعه گردشگری وجود امنیت است، رونق گردشگری در یک منطقه و تردد گردشگران در یک مقصد، موجب به وجود آمدن امنیت می شود. افزایش شمار گردشگران موجب رونق گرفتن کسب و کار و افزایش درآمد شرکتها و موسساتی میشود که، در این عرصه فعالیت میکنند. توسعه گردشگری به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته، عامل موثری برای مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد قشرهای مختلف، کاهش بیکاری و رونق اقتصادی و اجتماعی میشود. هدف پژوهش حاضر، شناختمیزان احساس امنیت و تعاملات مرزنشینان با گردشگران است. روش پژوهش این مقاله توصیفی- تحلیلی و نوع پژوهش کاربردی- نظری میباشد. برای جمعآوری دادهها از روش کتابخانهای و میدانی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که؛ بین احساس امنیت و گردشگری رابطه مستقیمی وجود دارد. به عبارتی ضریب رگرسیون احساس امنیت، حاکی از آن است که، به ازای یک واحد افزایش در احساس امنیت۰/۵۶۹واحد در تمایل به سفر مجدد گردشگران به نواحی مرزی افزایش وجود دارد.