سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ایراهیم اسدیان – مدیر کل شماره گزاری معاونت فنی و مهندسی راهور ناجا.
علیرضا اسماعیلی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی.
داود دعاگویان – عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی.
علیرضا جهانگیری – معاون فنی و مهندسی راهور ناجا و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی.

چکیده:

اجرای طرح تعویضپلاک وسایل نقلیه در ایران چند سالی است که به اجرا درآمده است و از سوی کارشناسان نظرات متفاوتی نسبت به میزان موفقیت آن و میزان دسترسی به اهداف از پیشتعیین شده ارائه شده است.آنچه که مشخصاست اینکه هدف اصلی طرح احراز خودرو و هماهنگسازی پلاک های وسایل نقلیه و برون سپاری خدمات ترافیکی در ایران بوده است و شاید شناخت میزان کارایی طرح بتواند به عنوان الگویی برای سایر طرح های ترافیکی محسوب گردد. با این وجود برابر روشمتداول در سایر کشورها هر ده سال یکبار و حسب ضرورت سیستم شماره گذاری خودرو تغییر و سیر تکامل را می پیماید در حال حاضر تعداد زیادی از پلاک اتومبیلها بدلیل کهنگی و فرسایش تدریجی کیفیت و قابلیت کنترل را از دست داده و زمینه جعل و سوء استفاده میسر شده، فلذا جهت ساماندهی و همچنین پیش بینی لازم با توجه به افزایش سریع جمعیت و روند روز افزون بهره گیری از وسایل نقلیه، ضرورت سازماندهی متناسب و قابل قبولی که بتواند اهداف امنیتی، انتظامی و اجتماعی را تأمین نماید احساس گردید و بدین منظور طرح ملی تعویضپلاکوسایل نقلیه در کشور مورد توجه خاصقرار گرفت. جامعه آماری در این پژوهشمسئولین، کارشناسان، صاحب نظران و خبرگان در امور شماره گذاری وسائل نقلیه کشور می باشند. با توجه به روش تحقیق حاضر که از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی می باشد.نتایج اولیه تحقیق نشان می دهد کهاجرای طرح تعویضپلاکتا حدی در رسیدن به اهداف از پیشتعیین شده موفق بوده است.