سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد زوله – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

امروزه دانش آموختگان رشته های کشاورزی با مشکلات فزاینده ای برای استخدام و یافتن شغل مناسب مواجهند و این وضعیت به دلیل تغییرات درنظام جهانی نظیر جهانی سازی و بازارمداری از یک طرف و بحرانهای اقتصادی بویژه دربخشهای دولتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه از طرف دیگر به یک بحران جدی تبدیل شده است مساله بیکاری طی سالهای اخیر درزمره مهمترین تهدیدهای امنیت و توسعه ملی طرح شده است که دراین میان مساله بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است باتوجه به این شرایط بحرانی به نظر می رسد یکی از راه کارهای کاهش بحران اشتغال دانشجویان و دانش آموختگان توسعه فرهنگ کارآفرینی است به عبارت دیگر می توان جهت حل معضل اشتغال زایی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان شاخه های مختلف دانشگاهی به خصوص رشته کشاورزی از کارافرینی و آموزش آن دردانشگاه ها و مراکز کارآفرینی دربرخی از موسسات آموزش عالی کشاورزی استفاده نمود. این مقاله درصدد است که به بررسی اهمیت خوداشتغالی و کارافرینی درزمینه کشاورزی و چگونگیدستیابی به ارتقا خلق خود اشتغالی و کارافرینی دربین دانش آموختگان کشاورزی پرداخته و دراین زمینه راهکارهای لازم را ارایه نماید