سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

یونس اختیاری – مربی

چکیده:

طی سالهای گذشته موضوع کارافرینی ازحاشبه به بطن مدیریت تفکر و آموزش راه یافته است دربدو ورود به هزاره جدید دیدگاه کارافرینی دیگر یک حق انتخاب تلقی نمی شود بلکه تنها راه چاره برای مدیرانی است که درصدد ارتقای عملکرد س ازمان هایشان می باشند خواه آن سازمان به تازگی خود را دربازار کار مطرح کرده باشد خواه سازمانی دولتی یا غیرانتفاعی باشد که فرصت و چالش تغییر دادن حدود مرزها را بین بخشهای عمومی و خصوصی یافته باشد با نگاهی به روند رشد وتوسعه جهانی درمی یابیم که با افزایش و گسترش فناوریهای پیشرفته نقش و جایگاه کارافرینان به طور فزاینده ای بیشتر می شود به بیان دیگر ارتباط مستقیمی بین پیشرفت فناوری و ضرورت آموزش کارافرینان وجود دارد دراین پژوهش به بررسی نقش آموزش کارافرینی برخود اشتغالی دانشجویان پرداخته شده است به همین منظور از بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۱۳ ان دانشگاه مشغول تحصیل بودند یک نمونه ۱۹۶ نفری انتخاب شد پس از جمع آوری اطلاعات از روشهای آمار توصیفی و استنباطی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است.