سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

هادی زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارافرینی
ندا بهمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مرتضی خزایی پول – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریتکارافرینی
یوسف زرنگاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارافرینی

چکیده:

دانشگاه ها برای افزایش عملکرد خود ازطریق نوسازی استراتژیک و ایجادفرصت های جدید پرمخاطره به کارافرینی روی اورده اند دراین میان آموزش و یادگیری ترکیبی یک راه موثر برای نوسازی استراتژیک محسوب می شود یادگیری ترکیبی میتواند توانایی یک شرکت را برای تشخیص فرصت تقویت کند و کمک کند که اینتوانایی ها را به نحو موثری برای ملی کردن فرصت های جدید بکارگیرند آموزشهای سنتی و آموزشهای الکترونیکی صرف هرکدام دارای مزایا و محدودیت های خاص خود هستند با این وجود یادگیری ترکیبی میت واند یک رویکرد امیدبخش برای آموزش و یادگیری باشد لذا ارتباط صحیح این دانشگاه ها باعث رونق صنایع کوچک و درنهایت باعث رونق اقتصادی می گردد و آن هم توسعه ملی را به همراه دارد این مقاله از مطالعات کتابخانه ای گردآوری و مشاهده بهره گرفته شده است و هدف آن تشریح نقش راهبردی آموزش و یادگیری ترکیبی درتوسعه کارافرینی دانشگاه ها است.