سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید پازند – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
بهاءالدین نجفی – استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی نقش آموزش مدیران در بهبود کارایی فنی شرکت های تعاونی دامپروری در استان فارس صورت گرفت. داده های مورد نیاز برای سال ۱۳۸۹، با توجه به میزان تمرکز واحدها در شهرستان های مرودشت، شیراز، فسا، ممسنی و جهرم، به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای از ۴۱ بهره بردار که تحت پوشش وزارت تعاون می باشند بدست آمد. جهت بررسی روابط میان متغیرها، از تابع تولید مرزی، روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. نتایج نشان می دهد که متوسط کارایی در روش حدقل مربعات معمولی تصحیح شده ۶۳ درصد و در روش تحلیل پوششی داده ها ۸۸ درصد می باشد. همچنین دامنه کارایی فنی در روش حداقل مربعات معمولی تصحیح شده ۱۰۰-۶۰ درصد و در روش تحلیل پوششی داده ها ۱۰۰-۸۰ درصد می باشد. بررسی نقش عوامل مختلف بر کارایی شرکت های تعاونی دامپروری نشان داد که متغیر آموزش و ترویج، تعداد اعضاء، فاصله از مرکز شهرستان و همچنین موقعیت مکانی بر کارایی اثر مثبت داشته اند