سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدهدی میردامادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
عباس جنگی مرنی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

فرآیند آموزش از پیدایش انسان درزمینه آغاز شده است درجوامع بدوی آموزش رسمی به شکل امروزی آن وجود نداشت انباشت دانش درطول زمان باعث شد که یک نفر نتواند برتمامی آن مسلط شود راه حلی که جامعه برایا ین مشکل پیدا کرد آموزش به نوع رسمی بود با زیاد شدن پیچیدگی های جامعه آموزش رسمب به عهده موسسات خاصی واگذار شد آموزش کشاورزی درمراکز آموزش عالی ازنوع سرمایه گذاری های پنهان می باشد این آموزش ها برای تغییر در بنیادهای فکری و ارتقای توانایی ها و مهارت های فردی و گروهی دانشجویان رشته های کشاورزی است تا پس ازتوانمندسازی انها بتوانند دردرازمدت حضوری فعال و موثر درساختار فنی تولید و اقتصاد جامعه داشهت باشند کارایی این آموزش منوط به وجود امکانات و روابطی منطقی و مطلوب بین عوامل متعدد بوده و ثمربخشی آنها درگروه پایش و ارزشیابی مستمر و اصلاح آن دریک روند تکاملی میب اشد هدف ازین تحقیق بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش علای کشور درتربیت نیروی انسانی ماهر برای بخش کشاورزی ایران است و فرصت ها و تهدیدات موجود دراین زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.