سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره رثایی سالاری –
رقیه حیدرزاده ساریجالو – کارشناس مدیریت صنعتی ،دانشگاه پیام نوراستان آذربایجان غربی
آرزو محمدزاده ساریبگلو – کارشناس مدیریت صنعتی ،دانشگاه پیام نوراستان آذربایجان غربی
فائزه ثنائی – کارشناس مدیریت صنعتی،دانشگاه پیام نوراستان آذربایجان غربی

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی نقش آموزش های همگانی درارتقاء فرهنگ ترافیک درسطح جامعه می پردازد .این پژوهش یک نوع مطالعه توصیفی بوده که بدین منظور ۱۳۰ نفر ( ۶۴ زن، ۶۶ مرد)از طریق نمونه گیری تصادفی در شهر ارومیه انتخاب گردیدند .مطالعه باتکمیل پرسشنامه ۱۵ سوالی انجام گرفت .داده های گرداوری شده بااستفاده از روشهای آمار توصیفی وبه کمک مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.نتایج حاصله نشان داد که spss نرم افزار شهروندان به طورمتوسط روزانه وقت زیادی را پشت ترافیک تلف می کنندواز علل های اصلی ایجاد ترافیک را گسترش روز افروز خودرو وکم عرض بودن خیابان اصلی وهمچنین وجود چند اداره وبانک ها را دریک خیابان عنوان نمودند. بیش از نیمی از پاسخگویان تاثیر آموزش های همگانی درارتقاء فرهنگ ترافیک رادرسطح عالی وخوب ( ۵۵ %) عنوان نمودند . همچنین پاسخگویان از میان ارگانهای آموزشی ،رسانه ( ۵۸٫۱ %)را موثر تر از سایرین انتخاب نمودند ومعتقد بودند آموزش های مرتبط با ترافیک باید از دوران کودکی آغازشود تااثربخشی بیشتری داشته باشد .درپایا ن برگزاری جلسات آموزشی درکانون های تربیتی ومدارس،برگزاری جلسات آموزش همگانی دربین اقشار مردم همراه بامسابقه وجوایز،برگزاری مسابقات تلویزیونی همراه بادادن جوایز به ترتیب اولویت ،می توانند نقش موثرتری درارائه آموزش های همگانی ایفا کنند.